0

30 June 2005

Dilbert

En god tegneserie på sitt beste: Dilbert 26. jun. 2005

MGM v. Grokster

Etter at høyesterett i USA (Supreme Court) har avsagt dom i Grokstersaken, er musikk- og filmbransjen (i hvertfall over havet) storfornøyd. Endelig har en dom falt i deres favør!

Mange trodde at presedensen Sony BetaMax dommen satte for vel 20 år siden, skulle være utslagsgivende også for denne saken. Sonydommen vil fortsatt være et prejudikat, men Høyesterett har "distinguished the cases", som det heter, for at rettssetningen i prejudikatet ikke skal komme til anvendelse på akkurat denne saken. Og det er ikke spesielt oppsiktsvekkende.

Men hvor dramatisk er dette for de som lager fildelingsprogrammer?


Høyesterett slår fast at prinsippet i Sonydommen står seg; dersom et program kan brukes til både lovlig og ulovlige handlinger, er ikke muligheten for den ulovlige bruken utslagsgivende alene. Utslagsgivende er det i denne saken hvordan utvikleren av programmet reklamerer, beskriver eller på annen måte fremstiller programmet sitt for brukere av det. Oppfordrer (induce) utvikleren eksplisitt til at folk skal bruke programmet til å laste ned ulovlig opplastet materiale, vil utviklerne utvilsomt være ansvarlige for den skaden den ulovlige bruken medfører. Det går da en grense for hva som er å anse som oppfordringer, eksplisitte eller implisitte, til slik bruk. Denne grensen vil måtte bli trukket av domstolen.

Vil du lese mer om dommen, har EFF laget et godt sammendrag på denne siden.

Labels: ,

Lessig beskytter seg!

Juristen Lawrence Lessig er kjent for mange ting. Blant annet for å stå bak Creative Commons, et verktøy som holder døren til opphavsrettslig beskyttet materiale litt mer åpen for den som ønsker å tilegne seg slikt.

Lessig snakker seg ofte også varm om at tilgangen til verk må gjøres enklere for den enkelte, og at ingen (i hvertfall veldig få) er tjent med en "all rights reserved" - holdning til sine verk.

Derfor er det ganske morsomt å lese på kolofonside i Lessigs bok "
Free culture - How big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity", at det er begrenset hva du får lov til å gjøre med hans bok.

Faktisk er "all rights reserved" ;-) Men vi tar sjansen på å skanne akkurat den siden, slik at vi kan vise den til deg.

Klikk på bildet for å se en større versjon.

Labels: , ,

29 June 2005

Podcast i iTunes

Apples siste versjon av iTunes har mulighet for å laste ned podcasts. Som vanlig har Apple gjort en bra ting lettere, og stiligere, å bruke.

Apple prøver kanskje å unngå problemer med opphavsrett til musikk som spilles på radiosendingene ved at de kun tilbyr linker til sendingene, og ikke lagrer de på egne servere slik som musikkfilene de selger.

Det blir foreløpig ikke mulig for podcastere å ta seg betalt for radiosendingene. Alle podcasts som kan lastes ned via iTunes er inntil videre gratis.

iTunes kan lastes ned fra Apples hjemmesider.

Mer Beethoven fra BBC

Beethovens symfonier 6, 7 og 8 kan nå lastes ned fra BBC Radio 3. Symfoni no. 9 blir klar for nedlasting 1. juli.

Les mer hos BBC Radio 3: The Beethoven Experience

Se også vår tidligere artikkel om The Beethoven Experience.

Apropos War of the Worlds

Hjemmeside for Steven Spielbergs siste film: War of the Worlds
Online bøker: Gutenberg, ManyBooks, Blackmask
WikipediA: H. G. Wells, War of the Worlds
Google: Google, Google News, Google Images
Norske anmeldelser: Dagsavisen, Dagbladet, VG
Musikk: Amazon

Oppdatering 2. juli 2005: Tegneserie: Dark Horse Comics (Obs: ikke ferdig - ca. en ny side hver uke.)

Labels: ,

28 June 2005

Kjøpe avis en artikkel av gangen?

Kan avisene allikevel finne en måte å overleve på? BusinessWeek Online skriver om hvordan utgivere av aviser, blader og lærebøker har begynt å la søkemotorer som Yahoo og Google indeksere artikler som før bare var tilgjengelig for kunder med abonnement.

Inntil videre må du betale for "à la carte" tilgang, men med tiden håper man at det skal det bli mulig å kjøpe en og en artikkel, eller enda mindre biter informasjon, ved hjelp av mikrobetaling, på samme måte som du i dag kan kjøpe en og en sang fra iTunes.

Les mer i BusinessWeek Online, 27. jun. 2005: Here Comes the iTunes of News

"Bad TV audience. Baaaaaad"

Wired News skriver om en forkastet TV-pilot som den siste tiden har blitt spredd på internett som en Bit Torrent-fil. TV-piloten har fått en stor tilhengerskare som ber om at Warner Bros. fortsetter serien. Warner Bros. svarer at de ikke liker at noen stjeler forkastete TV-piloter fra dem.
How’s this for irony? A sacked TV pilot about a large number of people who stay in touch through an underground data network has popped up on ... well, an underground data network.
Les mer i Wired News, 27. jun. 2005: Rejected TV Pilot Thrives on P2P

Hvordan lovgi gjennom forarbeidene

I forbindelse med endringene av åndsverkloven (åvl.) i 1995, uttrykte departementet at lovendringen ville medføre en viss innstramming av hjemmelen for eksemplarfremstilling til personlig yrkesmessig bruk (PYB). Hjemmelen for PYB strammes etter disse forarbeidene også inn der den aktuelle bruken kan hjemles av en dekkende avtalelisens. (Ot. prp. nr 15 1994-95, s. 33) Men det er i teorien. Leter du i åvl ser du snart at PYB ikke nevnes med ett ord. Men alle med kunnskaper i opphavsrett vet om PYB. De som er riktige flinke, vet også at PYB egentlig hjemles i åvl. § 12. Som vi snart skal se, er det likevel ingen som riktig vet mer enn akkurat dette.

I sin Ot. prp. nr. 46, legger departementet til grunn at direktivet som skal implementeres, forutsetter innstramninger i PYB. Men departementet skriver at ordlyden i inneværende regel (§ 12) dekker de kravene direktivet stiller til innstramning. (Enkelte høringsinnstanser etterlyste innstramningen i form av en paragraf. Subsidiært nevnt i et ledd i en paragraf. I det minste i en setning i et ledd i en paragraf. Ikke for å være sære i en statsforfatningsrettslig forstand. Mest av praktiske årsaker.)

Lovsaken sendes så videre til komiteen for behandling. Og denne gangen er komiteen
faktisk enige med departementet. De sier at de ikke trenger å endre rammene for PYB, fordi direktivet ikke krever noen endringer.

Eller kanskje de ikke er enige? Og hva vil det si at resultatet er det samme, (ingen lovendring), når begrunnelsene er så vidt, ja diametralt forskjellige?

Hadde vi kanskje alle vært tjent med at departementet hadde gitt en lovendring gjennom å, tja, endre loven?

Og dette er bare en av maaange lover som blir gitt gjennom et år....

Labels:

27 June 2005

Domsavsigelse i Grokster-saken

[Oppdatert] USAs høyesterett avga mandag 27. jun. 2005 sin dom i den såkalte Grokster-saken. Dommen er dårlig nytt for StreamCast Networks som står bak Grokster og Morpheus. USAs høyesterett slo fast at teknologiselskaper ikke kan drive virksomhet som promoterer brudd på åndsverkloven, og at de kan holdes ansvarlig for brudd på åndsverkloven som blir begått av brukerne av programmene de har laget.

Les mer:
- The Supreme Court's ruling against P2P, Cnets FAQ
- USAs høyesteretts avgjørelse (pdf)
- IFPIs pressemelding
- Notes on Pro-Grokster Press Conference fra Corante

26 June 2005

Gratis bøker

The Book Standard, 24. jun. 2005, har en artikkel om gratis internett-utgaver av trykte bøker. Er det bra business eller ikke?
Buying the Cow, Though the Milk Is Free: Why Some Publishers Are Digitizing Themselves
(Via Boing Boing)

Komplett Ibsen i 2008

Alt Henrik Ibsen skrev skal gis ut gratis på internett og i 31 bøker skriver Digi.no, 24. jun. 2005:
Målet med prosjektet er ikke først og fremst publiseringen på nett, men å etablere en vitenskapelig gjennomkommentert standardtekst for hele Henrik Ibsens forfatterskap, beregnet på teaterfolk, forskere, studenter, oversettere, lærere og et allment, lesende publikum.

Frivillig kollektiv lisensiering - Mulig løsning?

Tidligere har vi skrevet om regnestykket med antallet Ipoder solgt og antallet filer solgt gjennom Itunes.

Utfordringen er hele tiden at forbrukeren vil ha materialet enklest og billigst mulig, mens rettighetshaveren vil tilby sitt materiale på en økonomisk trygg og kontrollerbar måte.

Regnestykket går som vanlig ikke opp, når man tar realitetene i betraktning. Begge må nok gi noe ved dørene, og alle forslag bør vurderes. Også dette fra den kulturelle blodbanken, som har tegnet
en skisse til løsning.

Og vi synes skissen tilfører problemstillingen mer enn nye, duse farger.

Labels: ,

25 June 2005

Prisen på musikk i film

I artikkelen How did Mad Hot Ballroom survive the copyright cartel?, publisert i Stay Free Magazine 22. jun. 2005, kan du lese om arbeidet med å klarere musikken som var med i dokumentarfilmen Mad Hot Ballrom.

24 June 2005

EUs patentdirektiv for progamvare

EU-parlamentets juridiske komité godkjente sist mandag, med noen endringer, EU-rådets forslag til lov om patenter på datamaskinimplementerte oppfinnelser. Les mer i Digi.no 22. jun. 2005.

Intelligent design - ikke særlig intelligent

I Boing Boing, 22. jun. 2005, kan du lese om teorien om spagettimonsteret:
... there are several compeeting theories that Kansas could teach its students, including the popular thesis that the universe was created by a "Flying Spaghetti Monster." There are pictures, too. ...
At man i det hele tatt kan diskutere kreasjonisme, intelligent design og slikt vås, 150 år etter at Charles Darwin publiserte On the Origin of Species, bekrefter fint alle mine fordommer mot religiøse mennesker. På den annen side har det jo medført at vi nå kan glede oss over teorien om spagettimonsteret.

Mer om hvordan Kansas State Board of Education gjør seg til latter i New York Times 21. jun. 2005.

22 June 2005

Forarbeider?

I debatten i Odelstinget i forkant av vedtakelsen av ny åndsverklov, sier flertallet i komiteen gjentatte ganger at merknader i en innstilling til Odelstinget er å anse som forarbeider til loven som vedtas. Flertallet mener videre at deres uttalelser i debatten er for forarbeider å regne.

Og det har de rett i. Som forarbeider regnes forslag, utredninger, debatter og voteringer som skriver seg fra dem som har deltatt i lovens forberedelse og vedtagelse (Eckhoff, ISBN 82-518-3116-4).

Hva skjer da med uttalelsenes relevans og vekt, når flertallet samtidig påpeker, understreker og bekrefter (at) "flertallet endrer ikke en eneste lovparagraf, flytter ikke et eneste komma som skulle berøre eller endre rettssituasjonen på dette området"?

Vi har tidligere omtalt representanten Sjølis spørsmål til representanten Giske om hvorfor de gjør merknader når de ikke vil endre tingenes tilstand. Svaret var at flertallet ikke var enige i departementets merknader på enkelte punkter.

Situasjonen er da som følger; kobbelet av legfolk som utgjør komiteens flertall desavuerer departementets grundige redegjørelse for gjeldende rett, men endrer ingen paragrafer, og kaller egne uttalelser for forarbeider.

Høyesterettsdommen referert i Rt. 1983 s. 127 viser at dersom Høyesterett finner det tilstrekkelig klart hvordan en lovbestemmelse er å forstå, godtar de ikke at loven endres (med tilbakevirkende kraft) ved hjelp av etterfølgende lovgiverutsagn.

Og all den tid departementet fortsatt bedriver fag og ikke politikk, forsvinner vel flertallets definisjon og forståelse av implisitt samtykke inn i historiebøkene som et grelt eksempel på slett arbeid fra en komite som ikke helt vet hva de holdt på med. Men de skal ha takk for å ha løftet opphavsretten ut fra sin ellers caveale og til tider mediegrå hverdag.

Det var gøy med noen dager i solen!

Labels:

Fotografier fra WIPO-møte

Cory Doctorow og Ren Bucholz fra EFF har bestemt seg for at absolutt all informasjon fra WIPO Development Agenda Meeting skal offentliggjøres:
... this is the first time in the history of WIPO that all the handouts at a meeting are being made available to the general public!
Fra Boing Boing 22. jun. 2005

Oppdatering 24. jun. 2005: IFRROs generalsekretær Olav Stokkmo har gjort oss oppmerksom på at påstanden over verken er helt riktig eller hele sannheten:

EFF har tydeligvis ikke fotografert alle dokumenter. Et forslag fra Bahrain, som får støtte fra 8 eller 9 land, bygger på at opphavsrett er i utviklingslandenes interesse.

Det er også viktig å være klar over at Brasil-gruppen, som teller 14 land, ikke har støtte av LDC-landene (Least Developed Countries).

Nye DRM-ifiserte CD-er på vei

The Register skriver 21. jun. 2005 om Sony BMG og EMIs nyeste forsøk på å hindre piratkopiering av musikk:
Both Sony-BMG and EMI have made statements this week that most of their CDs for their major markets will have copy protection placed on them.
Vi tror ikke DRM vil hindre piratkopiering, men vi tror at det vil oppleves som en ulempe for mange av de som kjøper CD-ene. En ting er sikkert: vi kjøper de ikke.

Dumpster-diving

Slashdot skriver 21. jan. 2005 om hvordan et tidlig multiplayer dataspill ble vekket til live åtte år etter at det ble fjernet fra nettet:
Back in 1996, the Seattle-based company Starwave created one of the first graphical MMOGs: Castle Infinity. Though it was well received by all who tried it, it quickly sank under bad marketing, extended downtime, and sloppy leadership. Now, nearly 8 years since disappearing off the map, the game has been (quite literally) rescued from a dumpster by a group of past players. It's available for free at their new website.
Ikke lett å ta livet av et dataspill.

Mye å lese om Castle Infinity i dette Google-søket. Det første treffet er en link til en test av spillet fra 1996. Ren og skjær datahistorie.

21 June 2005

Ny canadisk åndsverklov

Den canadiske regjering la mandag 20. jun. 2005 frem forslag til endring av den canadiske åndsverkloven. Michael Geist skriver bl.a.:
... my immediate impression is that the recording industry is the big winner with an enormous basket of new rights and individual Canadians are the big losers as the bill does little to address their interests.
Les mer hos Michael Geist: Canada Introduces New Copyright Bill, og hos Industry Canada: Government of Canada Introduces Bill to Amend the Copyright Act

Her er lovforslaget: Bill C60 (pdf)

Oppdatering 22. jun. 2005: Michael Geist har skrevet to nye artikler omhandlende lovforslaget.

CommonTunes

Nytt nettsted med musikk:
... a community directory of freely distributable music, has been released to the wild as a beta this weekend. CommonTunes features music which can be freely redistributed.
CommonTunes - a community directory of freely available music

20 June 2005

Enda en ny Science Fiction

Cory Doctorows siste bok Someone Comes to Town, Someone Leaves Town er nå publisert.

Cory Doctorow prøver ut en ny CC-lisens:
What's more, if you live in the developing world -- a country not on the World Bank's list of high-income counties -- you can do much more. You can make your own editions, charge money for them, make movies, translations, plays and anything else you care to, and charge whatever you want, without sending me one cent -- you don't even need my permission.

19 June 2005

The Gutenberg Code

Tegneserie av Patricia Storm hvor Johann Gutenberg reiser frem til vår tid og redder forlagsbransjen - not!: The Gutenberg Code
Is the average Joe really craving something deeper, denser, and with more meaning and mental stimulation? -- Naaaaah ...
Som jeg skulle sagt det selv.

Reiseberetning in progress

Emma & Simon skriver fra sin reise med den Trans-Sibirske jernbanen: Trans-Siberia - A rail journey from Vladivostok to Moscow with seven stops in between.
The world's oldest and deepest lake is breathtaking. Lake Baikal is known as "the Pearl of Siberia" and it is truly a natural jewel. The water is clear and mostly pure. Its size is staggering. Baikal holds 20 per cent of the world's unfrozen fresh water and some estimate it could supply drinking water for every human for 50 years. Its deepest point is 1.6 kilometres; its widest point is nearly 80 kilometres; and it is more than 600 kilometres long.
Mye å lære.

Trans-Siberian Railway i WikipediA.

18 June 2005

Ny Science Fiction

Accelerando av Charles Stross:
... In IP geek circles, Manfred is legendary; he's the guy who patented the business practice of moving your e-business somewhere with a slack intellectual property regime in order to evade licensing encumbrances. He's the guy who patented using genetic algorithms to patent everything they can permutate from an initial description of a problem domain – not just a better mousetrap, but the set of all possible better mousetraps. Roughly a third of his inventions are legal, a third are illegal, and the remainder are legal but will become illegal as soon as the legislatosaurus wakes up, smells the coffee, and panics.

... Manfred doesn't believe in Satan, if it wasn't for the dead kittens that someone keeps mailing him.
Virker lovende.

PS: Ennå ikke utgitt på papir

17 June 2005

Live-konsert på internett

Åndsverkloven trer i kraft 1. juli

[Oppdatert 17. juni av Philter] Kongen i statsråd sanksjonerte i dag Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringer i åndsverkloven m.m. Loven vil gjelde fra 1. juli.

Vi vil komme tilbake med refleksjoner og spekulasjoner omkring hvilke motiver og tanker en regjering kan ha gjort seg før den tar med til statsråd en lov de vet strider mot nettopp det direktiv (pdf) den er ment å implementere.


Og for de som kan skille Morpheus fra Bit Torrent; fra og med 1. juli vil det være forbudt å laste ned opphavsrettslig beskyttet materiale som ikke er lovlig lagt ut. Det gjelder også nedlasting til privat bruk, eller pirat bruk, som IFPI ynder å kalle det. Var det noen som sa Pirate Bay?

16 June 2005

I heard it on Boing Boing

Tom har opprettet en side hos Webjay som henter ut alle lydfiler som publiseres på Boing Boing: Boing Boing Found Sounds. Kan bli mye bra podcasting av sånt.

Det er ikke det vi mener - Del III

Senterpartiets Eli Sollied Øveraas misliker måten Høyres Olemic Thommesen beskriver åndsverkloven slik flertallet i Stortingets kulturkomitee har beskrevet den. Hun har også et behov for å rette på det inntrykket han sitter igjen med. I en artikkel i Klassekampen 2. juni [Oppdatert: Artikkelen er kun publisert i papirutgaven] sier hun følgende:
...Vi har ikke laget et "fritt fram" for alle. Vi sier bare at det som er lovlig utlagt på nettet ved ikke-kommersielle virksomheter skal fritt kunne kopieres av forbrukere. Men hvis den som er rettighetshaver ikke ønsker verket lagt ut, da er verket beskytta materiale, og bruk av beskytta materiale skal avgjøres i forhandlinger.
Vi gjør oppmerksomme på at uttalelser til Klassekampen, eller andre aviser, ikke er en del av rettskildene som kan benyttes når loven skal tolkes. Ikke en gang et utenomrettslig obiter dictum. Ikke en gang juridisk teori. Men heller ikke svada.

Dessverre.

(Takk til I.S. for tipset!)


Labels:

15 June 2005

Hva har du i iPod-en din?

I dagens Boing Boing kan du lese om hvor mange sanger Apple har solgt sammenlignet med hvor mange iPod-er de har solgt: 21 iTunes sold per iPod -- where's the rest of the music come from?

Reboot7

Informasjon om den årlige Reboot-happeningen i København, 9. til 12. juni. Reboot beskriver seg selv på denne måten:
Reboot is a community event focused on digital change and culture. Reboot is the European meetup for the practical visionaries who are building tomorrow one little step at a time, using new models for creation and organization in a world where the only entry barrier is passion. Reboot is two days in June filled with inspiration, perspective, good conversations and interesting people.
Den kjente svenske bloggeren Erik Stattin deltok på Reboot7 og har skrevet mye om årets hendelser på mymarkup.net. Dette er hans siste artikkel: Ljudupptagningar från Reboot 7. Her kan du høre Cory Doctorov, Tor Nörretranders, Ben Hammersley, m.fl.

Hjemmesiden til Reboot7

14 June 2005

Det er ikke det vi mener - Del II

Fra debatten i Odelstinget i forbindelse med vedtagelsen av ny åndsverklov:

Representanten
Sonja Sjøli (H) snakker om ”fri bruk” i forbindelse med flertallets merknad omhandlende offentlig sektor. Hun spør om hvorfor merknaden er tatt inn, dersom alt skal være som før. Hun følger opp med spørsmål om hvem som skal betale, når det bare henvises til forhandlinger.

Trond Giske tar ordet kl. 12:31 for å rydde opp:
Jeg tror jeg skjønner litt hvorfor representanten Sjøli har misforstått, for hun refererer til begrepet «fri bruk» i ikke-kommersiell virksomhet, som også er et uttrykk proposisjonen bruker. Det handler ikke om gratis bruk. Det handler om retten til bruk, men selvsagt mot vederlag. Det er forståelsen i proposisjonen. Det er forståelsen i innstillingen. Her kan det nok være en kilde til misforståelse, men det skyldes at man ikke har satt seg inn i den terminologien som foreligger.
I Ot. prp. nr. 46 (2004-2005) er begrepet "fri bruk" benyttet 24 ganger. Første gang, på side syv, beskrives fri bruk slik: ...."Dvs. at det innenfor visse områder kan fremstilles eksemplar mv. uten at det er nødvendig å innhente rettighetshavernes samtykke, og uten at de har krav på betaling for den bruk som finner sted."

Vi gjentar: Det er forståelsen i proposisjonen. Det er forståelsen i innstillingen. Capice?

Understrekningen er fortsatt vår. Men denne gangen er det Trond Giske som står for innholdet. Forvirringen kan jo skyldes at man ikke har satt seg inn i den terminologien som foreligger.

Labels:

MoCCA

Tegneseriemuseumet MoCCa har akkurat nå en utstilling om hvordan profesjonelle tegneseriekunstnere tegnet som barn: NOW THEN

13 June 2005

Det er ikke det vi mener - Del I

Kulturkomiteens ordfører for innstillingen om lov om endringer i åndsverkloven m.m., Ulf Erik Knudsen (FrP), forsøker i sitt første innlegg i Odelstingsdebatten 4. juni å fremstille flertallets merknader som om de var lettfattelige og meningsbærende:
Konklusjonen er når det gjelder offentlig sektor, at opphavsmannen som har beskyttet materialet ute på nettet, skal ha penger for det han har gjort, men vedkommende skal ikke ha penger for det andre har lagt ut til fri avbenyttelse.
Jeg håper at vi kan få en slutt på de misvisende opplysningene som legges frem i denne saken, med denne avklaring.
Vår understrekning. Alt annet står for Knudsens regning. Men fortsettelse vil følge...

Labels:

Endelig et skikkelig kart!

Verdens beste karttjeneste: Google Maps finnes foreløpig bare for Nord Amerika USA og England Storbritannia. Jeg har lenge vært på utkikk etter et kart over Europa som virker. Gleden var derfor stor da jeg i dag ble gjort oppmerksom på en karttjeneste som er nesten like bra som Googles: Map24. Som i Google Maps kan du zoome og panere meget raskt. Du kan finne reiseruten mellom steder, og måle avstander. Det virker også som om databasen er meget omfangsrik. Jeg fant i alle fall alle stedene jeg lette etter. Det eneste jeg savner er Googles satellittbilder og url-adresse til kartene.

12 June 2005

Referat fra møte i opphavsrettsforeningen, 7. jun. 2005

Thomas Rieber-Mohn, stipendiat ved Institutt for Rettsinformatikk, foredro over temaet "Tekniske beskyttelsessystemer (DRM) - opphavsrettens nye problembarn?" Thomas Gramstad, leder for EFN, og Sæmund Fiskvik, direktør i IFPI Norge, kommenterte foredraget. Møtet ble avsluttet med debatt.

Thomas Rieber-Mohn mente at det å kjøpe et produkt med DRM-beskyttelse egentlig må sees på som en avtalerettslig handling, og at DRM ikke naturlig hører hjemme i åndsverkloven.

Allikevel er det klart at både EU-direktivet (pdf) og forslaget til endring av åndsverkloven inneholder regler om DRM. Det er ikke tvil om at de nylig vedtatte endringene i åndsverkloven beskytter teknologi som regulerer opphavsrettslig relevante handlinger.

DRM er ikke et rent opphavsspesifikt problem. Selv om åndsverkloven gir rettighetshaverne mulighet til å benytte seg av DRM, vil lovgiver kunne begrense eventuelle negative følger av DRM ved hjelp av avtaleloven, konkurranseloven, personvernloven, forbrukerkjøpsloven og markedsføringsloven.

Thomas Rieber-Mohn avsluttet foredraget sitt ved å spørre om noen av lånereglene i åndsverkloven burde være preseptoriske for å hindre misbruk av DRM? Dette skal nå være et aktuelt tema i Belgia.

Thomas Gramstad forsøkte i sin kommentar å overbevise salen om at DRM aldri vil stoppe piratkopiering. Dette ble eksemplifisert ved at hvem som helst kunne foreta et analogt opptak av en cd-plate ved å ta opp lyden fra et musikkanlegg med en mikrofon. DRM vil derimot hindre fri lovlig bruk av et åndsverk, og hindre fri konkurranse ved at rettighetshaverne vil sørge for at forbrukerne er nødt til å bruke deres hardware og software, mente Gramstad.

Sæmund Fiskvik brukte mye av tiden på å gjenfortelle Karius og Baktus med Gisle Hannemyr som Karius og Thomas Gramstad som Baktus. Istedenfor å lage hull i tennene til lille Jens gjorde de sitt beste for å lage hull i åndsverkloven, men alt de klarte å få til var et bitte lite mp3-hull.

Et viktig tema som ble tatt opp under debatten til slutt var at DRM er problematisk i forhold til personvernet.

11 June 2005

Slikt gjør ikke opphavsretten mer populær

10 June 2005

Beethoven

Alle Beethovens 9 symfonier kan snart lastes ned gratis fra nettstedet til BBC Radio 3. Så langt er symfoni 1 til 5 lagt ut. Symfoniene blir fremført av BBC Philharmonic med Gianandrea Noseda som dirigent.

Last ned symfoniene her: The Beethoven Experience

09 June 2005

Åndsverkloven vedtatt!

Etter at lovforslaget ble vedtatt etter en lang debatt i Odelstinget, ble det sendt videre til Lagting for videre behandling der.

Vi har ikke et tokammersystem i Norge, men Lagtinget har historisk vært sett på som en katalysator som sikrer et riktig lovarbeid, og denne funksjonen ble på en måte gjenopptatt av Høyres representant Olemic Thommesen denne sene tirsdagskvelden i juni.

For første gang på 41 år tok noen ordet i Lagtinget, og det ble gjort rede for de problemene som formelt knytter seg til denne loven. Uten at representantene fra regnbuekoalisjonen (FrP, SV, AP og SP) lot seg affisere av den reelle trusselen om at EU med stor sannsynlighet vil ha problemer med å la denne loven passere.

Fortsettelse med lenker til referater fra Olemic Thommesens tale følger....

Oppdatert 10. juni 2005: Olemic Thommesens tilnærmet historiske tale kan du lese på Stortingets hjemmesider.

Labels:

08 June 2005

Bøker fra Google

Det har vært skrevet en del om Googles prosjekt for innskanning av bøker. Forleggere har vært bekymret for opphavsretten sin og Frankrike for språket sitt. Les f.eks. Some Publishers Not Happy With Google's Library Digitization Program, SearchEngineWatch 23. mai 2005, og European Libraries Fight Google-ization, Deutche Welle 27. apr. 2005.

Googles bok-prosjekt består av to deler: Google Print og Google Library program. Begge prosjektene er samlet under Google Print-søkesiden. Søkeresultatet ligner veldig på Amazons Search Inside the Book. Innskannete bøker fra biblioteker, som ikke har falt i det fri, vil ikke vises i fulltekst. Kun noen få linjer over og under søkeresultatet vil vises. Ellers er det som hos Amazon forlagene selv som bestemmer hva som skal vises.

Google Print er absolutt ikke alene om å skanne inn bøker og gjøre de tilgjengelig på internett. Det finnes mange andre nettsteder med bøker. Her er noen av de beste:

Bibliotek og forlag (med gratis bøker)
- Project Runeberg
- The Internet Archive
- The National Academy Press
- Wikibooks

Nettsteder hvor du kan søke etter (gratis) bøker
- Digital Book Index
- The Online Books Page
- eBooklocator.com
- Creative Commons Text
- Yahoo CC-search
- Amazon - Search Inside the Book

Giske forandrer loven uten å gjøre det - igjen?

Nå som kulturkomiteen er ferdig, og støvet har lagt seg litt, skulle man tro at det ikke vil dukke opp andre ting denne komiteen klarer å reise tvil om. Men sånn er det kanskje ikke?

Under komiteens merknader vedrørende "Spredningsretten og konsumpsjon" skriver komiteen reservasjonsløst at hovedregelen er global (internasjonal) komsumpsjon. I lovforslagets § 19 står det derimot at
Bestemmelsene gjelder bare der eksemplaret er solgt eller overdratt som nevnt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, med mindre eksemplaret er ervervet av en person til privat bruk eller spres videre ved utlån eller utleie.
Regelen som regulerer utlån og utleie i denne sammenheng, kan virkelig ikke sies å utgjøre noen hovedregel i denne sammenheng!

Labels:

07 June 2005

Diskuter opphavsrett hos WIPO

06 June 2005

Sjokolade

Litt off topic: Forfatteren og opphavsrettsaktivisten Cory Doctorov har drukket noe som høres ut som meget eksepsjonell god sjokolade på Hemingway's i Firenze. Jeg tenkte med en gang på Lasse Hallströms film Chocolat når jeg leste det.
Les mer i Boing Boing: I have seen God in a cup of chocolate

03 June 2005

Åndsverkloven igjen

Familie-, kultur- og administrasjonskomiteenStortinget har nå gitt ut den endelige versjonen av Innst.O.nr.103 (2004-2005) - Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i åndsverkloven m.m. Loven er planlagt vedtatt i Odelstinget i morgen, 4. juni 2005.

Dette sitatet fra innstillingen er hva rettighetshaverne har hisset seg mest opp over, og hva flertallet i komiteen (AP, SV, SP og FrP) mener er gjeldende rett:
Flertallet mener at åndsverk, herunder utskrifter fra Internett i rimelig utstrekning, bør kunne benyttes i ikke-kommersiell virksomhet, som kommuner og fylkeskommuner, uten at det gjøres avhengig av samtykke og/eller betaling. Bruk av beskyttet materiale avgjøres i forhandlinger.
Morten Solli skriver bra om hva som kan bli resultatet hvis innstillingen blir vedtatt av Odelstinget i morgen:
Hvordan ville du reagert hvis det plutselig ble bestemt at offentlig sektor skulle slippe å betale for produktene du selger, bare fordi de finnes på nettet og skal benyttes i ikke-kommersiell virksomhet?
Les hele artikkelen her: Verk i ånden, Computerworld, 1. jun. 2005.


Oppdatert 6. juni 2005: Etter mer enn to timers heftig debatt, og mot regjeringspartienes stemmer, ble åndsverkloven vedtatt endret sist lørdag. Det er imidlertid usikkert om loven vil passere Lagtinget. Det kan hende at flertallet på Stortinget nå ser seg tjent med å sende lovforslaget tilbake til departementet. Det er ikke vedtatt noen dato for ikrafttredelse. Se Odelstingsdebatten på: NRK Stortinget

Oppdatert 7. juni 2005: Referat fra odelstingsmøte 4. juni, 2005

The Pirate Bay

Jeg har lenge lurt på hvorfor nettstedet The Pirate Bay, som selv påstår at de er verdens største Bit Torrent-tracker, (og en av Sveriges største nettsteder), ikke blir stengt av svenske antipirater. Som du kan lese på nettstedets Legal Threats-side har særlig amerikanske antipirater lenge forsøkt å stenge siden.

Nettstedet ble i går lansert i en ny og forbedret versjon. Den nye versjonen, som både finner flere filer og er betydelig raskere enn før, har et grensesnitt som ligner Googles. Nytt er også at nettstedet nå finnes på flere språk. Les mer på nyhetssiden til The Pirate Bay og på nettstedet til Piratbyrån: The Pirate Bay: Större, snabbare, snyggare, bättre.

Les mer om Bit Torrent hos WikipediA.

01 June 2005

Snart mulig å drive radiostasjon fra bilen?

Forskere ved Carnegie Mellon-universitetet holder på å utvikle teknologi som vil la deg kringkaste musikk fra bilen i 50 kilometers omkrets.
Les mer i Wired News 31. mai 2005: Watch for Roadcasting Rage

Åndsverkloven endres

Rettighetshaverne er i sjokk over Stortingets innstilling til lov om endringer i åndsverkloven hvor det blant annet foreslås at offentlig sektor gratis skal kunne bruke åndsverk som er publisert på internett.
Les mer i Dagsavisen 1. juni 2005: Slakter åndsverkloven
Les innstillingen fra Stortinget her: Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i åndsverkloven m.m.