0

28 August 2007

Fildeling og personvern

Rettighetshaverne og deres representanter har teknologiske og økonomiske muskler til å oppspore og ta rettslige skritt mot en hver som deler filer over et åpent nettverk.

Heldigvis er ikke dette nok. Rettigheter vedtatt til beskyttelse for den enkeltes personvern har vært et til nå uoverkommelig juridisk hinder for de som anser fildeling som det viktigste i verden å stanse (før fildelingen stanser verden). Og ikke sjeldent har fortvilelsen og irritasjonen skygget for et etter min mening nødvendig perspektiv på de to størrelser.

Et EU-direktiv om håndheving av immaterielle rettigheter er utformet på en måte som tilsidesatte enkelte grunnleggende rettigheter til personvern til fordel for rettighetshavernes økonomiske interesser. Tilsynelatende er direktivet i motstrid med databeskyttelsesdirektivet, som er utformet for å ta vare på enkeltpersoners integritet ved bruk at IKT.

I en rapport vedrørende håndhevelsesdirektivet som nylig skulle implementeres i svensk rett, konkluderer EUs generaladvokat Juliane Kokott i ett 40 siders dokument blant annet med at integriteten til brukere veier tyngre enn rettighetshavernes interesser. Eller oversatt til svensk:
Overföring av personrelaterade trafikuppgifter ... endast är tillåten till behöriga statliga myndigheter och att en direkt överföring till upphovsrättsinnehavare som vill vidta civilrättsliga åtgärder mot intrång i deras rättigheter inte är tillåten
Saken skal opp for EU-domstolen senere i år, og i Sverige er det delte meninger om hvordan uttalelsen er å forstå. Saken er best omtalt her i Svenska Dagbladet.

Etter min mening må det sterkere interesser enn økonomiske til før man vurderer å oppgi grunnleggende rettigheter som vern om personlig integritet. IFPI Norge (gjennom adokatfirma Simonsen) har tidligere fått konsesjon (ut 2007) fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger. Under behandlingen av søknaden påpekte Datatilsynet behovet for en politisk gjennomgang av problemstillingen.

Kanskje kommer diskusjonen opp for alvor også i Norge snart...

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home