0

30 May 2007

CSS - et effektivt teknisk beskyttelsessystem?

Jeg har i likhet med andre undret over hvordan man skal tolke begrepet "effektive tekniske beskyttelsessystemer" i åndsverklovens § 53a. Kan systemet omgås, er det etter vanlig språkbruk ikke veldig effektivt. Samtidig vil en slik tolking gjør bestemmelsen intetsigende og maktesløs, og det har vel ikke vært Stortingets intensjon. Ei heller EUs.

Hvordan skal denne bestemmelsen egentlig forstås?

I en domsavsigelse fra finsk førsteinstans slås det fast at CSS ikke (lenger) er et effektivt teknisk beskyttelsessystem. Etter denne konklusjonen slås det videre fast at CSS ikke nyter beskyttelse etter åndsverkloven.

Ankefristen går ut 1. juni. I mellomtiden kan du lese dommen (oversatt til engelsk), samt få en detaljert analyse av saken på bloggen Turre Legal.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home