0

21 June 2006

zoekmp3.nl - opplasting eller nedlasting?

Etter at det nederlandske nettstedet zoekmp3.nl ble stengt etter trusler om skyhøye dagbøter, ser det ut til å råde en viss forvirring rundt (den rettslige) bakgrunnen for at virksomheten var ulovlig.

Gisle Hannemyr skriver på mailinglisten til EFN at:
Dommen dreier seg rett og slett om hva nettstedet "faktisk utretter". Og det begge nettsteder (dvs napster.no og zoekmp3.nl) faktisk gjorde, var å medvirke til nedlasting av opphavsrettet beskyttet innhold ved å operere en tjeneste som hjelper brukere med å finne slik innhold.
Jon Bing er sitert på
forbruker.no:
Høyesterett så på dette som medvirkning til nedlastning av ulovlig musikk. Men mange, meg inkludert, mener at dette bør anses som offentlig fremføring.
En ting er klart: napster.no ble dømt for medvirkning til ulovlig opplasting, og ikke ulovlig nedlasting. Dette kommer blant annet klart frem av saksøkerens subsidiære påstand som er formulert i dommens punkt 26, og henvist til av førstvoterende i punkt 40.

Bing må være feilsitert på dette punktet, noe som også underbygges av siste ledd i sitatet som angår offentlig fremføring.

Det er forskjell på de to enerettene tilgjengeliggjøring og eksemplarfremstilling, blant annet vil det etter min mening være adskillig vanskeligere bevismessig å konstatere ulovlig nedlasting (eksemplarfremstilling) etter norske regler, enn opplasting (tilgjengeliggjøring for allmennheten).


Konklusjon: Hannemyr holder ikke tungen rett i munnen, mens journalisten feilsiterer Bing. Som om ikke dette er vanskelig nok fra før....

Labels: ,

3 Comments:

Anonymous Hans M. G. said...

Og så kan man jo føye til at dersom Napster-stevningen var tatt ut etter, og ikke før kravet om lovlig kopigrunnlag ble føyet til privatkopieringsregelen i åvl., ville man også kunne tatt dem for medvirkning til ulovlig nedlasting. For de fleste fremstår nok dette som et mer forståelig ansvarsgrunnlag (ansvar forbundet med en handling som kommer i etterkant av medvirkerhandlingen) enn det Høyesterett valgte (ansvar forbundet med en handling som er foretatt FØR medvirkerhandlingen).

For øvrig kan jeg ikke se at Bing er feilsitert når det gjelder fremførings-spørsmålet: han sier vel bare at Høyesterett i Napster.no burde ansett bruken av pekere som fremføring. Hvilket jeg er hjertens enig med ham i. En spade er en spade. Selv om det blir tyngre å grave med den. Og leser man rettens premisser, ser man at vurderingen blir den samme, hva enten man tar Pekeren for medvirkning eller fremføring: hvor stor grad av nærhet er det mellom pekeren og verket som det gis tilgang til?

22 June, 2006 09:33  
Blogger Philter said...

Poenget mitt er at å bevise at ulovlig nedlasting har funnet sted, er en mye tyngre vei å gå enn å bevise en ulovlig opplasting.

I tillegg til et strengt skyldkrav,jf. åvl. § 54(2),står vel eventuelle saksøkere også foran noen formidlable personrettslige utfordringer?

Og jeg mener ikke Bing er feilsitert hva fremføringsspørmålet angår, dette indikrer etter min mening at han må ha sagt "opplasting" tidligere i setningen.

22 June, 2006 12:26  
Anonymous Hans M. G. said...

Jeg er usikker på om det er vanskelig å påvise AT det har funnet sted ulovlig nedlasting. Det er mulig du har rett. HVOR MYE som er lastet ned ulovlig kan vel i alle fall vise seg vanskelig, bl. a. ettersom skyldkravet i varierende grad kan sies å være oppfylt hos hordene av 5-75 åringer som benytter seg av tjenesten. I den sammenheng erkjenner nok TONO m. fl. at de slapp nokså billig unna da retten vurderte erstatningens størrelse i Napster.no - Høyesteretts resonnement rundt dette indikerer at de puttet fingeren i munnen, før de holdt den oppe i luften en stund...

Beste hilsener
Hans M

23 June, 2006 10:44  

Post a Comment

<< Home