0

14 March 2006

Privat bruk i skoleverket

Kopinors administrerende direktør, John-Willy Rudolph, går i en pressemelding (artikkelen er fjernet) hardt ut mot Børge Benum, advokat i KS, etter sistnevntes uttalelser til NRK Østafjells fredag 3. mars. Nytt: Kopinor beklager uttalelsene om tyveri, og gir kudos til KS for ryddig informasjon (PDF) til kommunene.

De de to er uenige om, er hvor langt privatbruksregelen i
åndsverklovens (åvl.) § 12 kan strekkes for lærere og elever i kommunal og fylkeskommunal skole som har lyst til å kopiere fra opphavsrettslig beskyttet materiale i en tid hvor skolen står uten en avtale som innebærer et forhåndssamtykke til slik kopiering.

I denne forbindelse kan det være rom for noen tanker rundt problemstillingen. Som et klart utgangspunkt hjemler § 12 en adgang til å ta kopier til privat bruk, og som det fremgår av ordlyden, kan ikke disse kopiene benyttes i annet øyemed. Vi har altså en overskrift og en ordlyd som klart angir bestemmelsens rekkevidde. Men til tross visse mangler i loven, er den et resultat av et arbeid som har foregått forut i tid for lovens vedtagelse. Og det finnes etterhvert ganske mange forarbeider til åvl.

Kan forarbeidene hjelpe oss til å si noe mer om § 12s rekkevidde? Gjelder det forskjellige regler for lærere og elever i denne sammenheng? Vi tar for oss tre for åndsverkloven sentrale dokumenter. Det finnes andre relevante dokumenter, men plassen er ikke stor, og det faktum at alle underbygger konklusjonen, er selvfølgelig tilfeldig.

NOU 1983:35.
Privat bruk er beskrevet fra punkt 1.2 . Her nevnes ikke elevenes rett til å ta kopier i det hele tatt, men lærernes adgang er nærmere beskrevet. Utgangspunktet er at kopiering til utdeling i en skoleklasse, ikke er hjemlet i § 12. Unntak kan være når en elev er spesielt interessert i et emne (sic!). Ellers møter vi doktrinen om yrkesmessig privat bruk, dvs. at læreren kan ta kopier til bruk for egen forberedelse til undervisningen.

Ot. prp. nr. 15 (1994-95)
I proposisjonens punkt 1.5 som blant annet omhandler eksemplarfremstilling til privat bruk nevnes ikke elevenes adgang etter bestemmelsen i det hele tatt. Eksempelet med læreren som tar en kopi for å bruke den i forberedelsene av sin egen undervisning, nevnes igjen. I proposisjonens punkt 1.7 som heter "Eksemplarfremstilling i undervisningsvirksomhet", berøres så vidt jeg kan se, ikke retten etter § 12.

Ot. prp. nr. 46 (2004-2005)
Proposisjonens pkt. 3.4.2 omhandler eksemplarfremstilling til privat bruk. I avsnittet som omhandler personlig yrkesmessig bruk, nevnes denne gang verken lærer eller elev, men man snakker blant annet om skillet mellom selsvtendig næringsdrivende og ansatte, og slår fast at også sistnevnte gruppe må ha en viss adgang til å kopiere til personlig yrkesmessig bruk. Under punktet som tar for seg bruk av verk i undervisning, nevnes § 12 i en ellers lang oppramsing av alle de fribruksbestemmelsene som kan komme til anvendelse i undervisningsvirksomhet.

Utgansgpunktet for denne artikkelen er en uttalelse om eksemplarfremstilling til privat bruk til undervisningsformål. Det skrives på proposisjonens side 65 at det i forhold til § 12 ikke er avgjørende hvem som rent faktisk forestår kopieringen, dersom formålet er å ta kopien i bruk i undervisning. Og Benums uttalelser er vel ikke veldig uklare i så måte?

Konklusjon:

Elever kan kopiere innenfor de rammene man finner i ordlyden i åvl. § 12, og kan vanskelig påberope seg doktrinen om personlig yrkesmessig bruk. Læreren har en noe videre adgang til å kopiere, i og med at hun kan kopiere til personlig yrkesmessig bruk i tillegg til § 12.

Så vanskelig kan det gjøres!

Labels: , ,

2 Comments:

Anonymous Rune said...

Beklager, men eg er litt usikker på om eg skjønte alt in denne posten.

Mine spørsmål er:

Kan en elev kopiere til eget bruk f.eks et dikt 1) funnet på nettet, 2) fra egen privateid bok, 3) fra lærebok fått/lånt av skolen, 4) Fra en bok lånt fra et bibliotek, 5) Fra en bok lånt av en venn ?

23 March, 2006 10:11  
Blogger Philter said...

Da skal jeg forsøke å svare deg: Etter åndsverklovens § 12 har alle en rett til kopiere til privat bruk, også elever, så lenge det man kopierer fra er et lovlig eksemplar (du har f. eks. ikke lov til å laste ned en sang som er ulovlig lastet opp på nettet, selv om det er til privat bruk)

Men det man kopierer til privat bruk, kan man ikke utnytte i "annet øyemed". Annet øyemed kan f. eks. være til skolebruk. Læreren din kan altså ikke be deg om å ta en kopi til skolebruk, selv om du kan ta kopier til privat bruk.

Klarere?

23 March, 2006 20:06  

Post a Comment

<< Home